yemao4587 发表于 2014-7-30 09:14:23

VB字符串和字节数组的转换

如题 求vb字符串和字节数组相互转换的例子
(要源码,不要扯谈)
谢谢!!

btjily 发表于 2014-7-30 09:14:32

Dim S As String, a() As Byte, S1 As String
S = "123456abcdef"
a = StrConv(S, vbFromUnicode) '字符串转换为字节数组
S1 = StrConv(a, vbUnicode) '字节数组转换为字符串
MsgBox S1

kqxkn 发表于 5 天前

亚洲最大上市博彩公司名爵国际 900868.com
注册即送彩金,首存赠送50%,支持银联 微信和支付宝等充值方式,天天返水2%,月月回馈返现金最高88888元,大额玩家都在这里玩。大额无忧,安全有保障!
页: [1]
查看完整版本: VB字符串和字节数组的转换